Русский Українські English Slovenski
Naši partneri
Яндекс.Погода

Prechodný pobyt na Slovensku: podmienky, účely, možnosti udelenia

Agentúra SlovakiaInvest poskytuje pomoc a poradenstvo cudzincom, ktorú sa plánujú dlhodobo presťahovať na Slovensko a najčastejším spôsobom na začiatku je získanie povolenia na prechodný pobyt na území Slovenskej republiky. Zameriavame sa na kvalitnejších cudzincov, ktorí so sebou prinesú určitú pridanú hodnotu a potenciál. Väčšina našich klientov sú zahraniční podnikatelia, pracovníci na vyšších riadiacich alebo odbornejších pozíciách a študenti. 

Čo sa týka prechodného pobytu, platná legislatíva dáva nasledujúce možnosti legálnej migrácie na Slovensko.


Druhy prechodných pobytov na Slovensku

 • na účel podnikania

 • na účel zamestnania

 • na účel štúdia

 • na účel osobitnej činnosti

 • na účel výskumu a vývoja

 • na účel zlúčenia rodiny

 • na účel plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl

 • pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 • pre cudzincov s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte

 • modrá karta


Okrem toho od roku 2017 sa za účelom štúdia na jazykovej škole registrovanej v sieti škôl a školských zariadení udeľuje nie povolenie na prechodný pobyt ale slovenské národné vízum. Aby to neznelo ako produkt SNS, keďže s tým prišli poslanci SMERu, ono je to vlastne národné vízum vydané Slovenskou republikou. Jednou zo škôl, ktorá spĺňa dané podmienky je aj naša jazyková škola iCan.

SlovakiaInvest – naše výhody v oblasti prechodného pobytu pre cudzincov:

 • SlovakiaInvest je najväčšou agentúrou poskytujúcou služby zahraničným podnikateľom na Slovensku.
 • Vieme cudzincom poskytnúť a sprostredkovať pod jednou strechou všetky služby, ktoré na Slovensku potrebujú: pomôcť s pobytom, ubytovaním, podnikaním, účtovníctvom, investovaním, štúdiom slovenčiny a pod. 
 • Sme na trhu relokačných služieb viac ako 10 rokov.
 • Máme skúsenosti s prácou so všetkými oddeleniami cudzineckej polície a na políciu chodíme každý pracovný deň.
 • Naši klienti pochádzajú zo všetkých 6 kontinentov a z viac ako 30 štátov. Okrem klasických slovanských štátov a štátov vyspelého západného sveta pobyt s nami získali občania aj takých štátov ako Čína, India, Kórea, Argentína, Turecko, Egypt, Svätý Krištof a Nevis, Dominika, Saudská Arábia, Palestína, Líbya, Irak, Irán.
 • Naši klienti dostali dlhodobé národné víza, všetky druhy trvalého pobytu a 8 z horeuvedených 10 druhov prechodného pobytu. 
 • Prvú slovenskú modrú kartu a prvé národné vízum na účel štúdia na jazykovej škole dostali naši klienti. Modrá karta EÚ je všeobecne našou špecialitou. 

Naši klienti si najčastejšie vyberajú nasledovné prechodné pobyty na Slovensku:


Okrem výskumu a vývoja a služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl sme mali klientov so všetkými ostatnými možnosťami prechodného pobytu. Každý jeden účel pobytu sa delí na ďalšie možnosti. Napríklad do prechodného pobytu na území Slovenskej republiky na účel osobitnej činnosti spadá ďalších 9 možností, z ktorých sme my mali športovú činnosť, dobrovoľnícku činnosť, činnosť vyplývajúcu z programov vlády Slovenskej republiky alebo z programov Európskej únie a aj zahraničného novinára.


Prechodný pobyt na Slovensku na účel podnikania

Zahraniční podnikatelia prichádzajú na Slovensko využívajúc predovšetkým povolenie na prechodný pobyt na účel podnikania. V určitých prípadoch, ak je napríklad investícia vyššia alebo vznikne viac pracovných miest, môžu cudzí štátni príslušníci získať hneď už aj povolenie na trvalý pobyt. Trvalý pobyt je lepší druh pobytu, keďže je trvalý, ale ak sa získa na základe investícií/podnikania má aj určité nevýhody, preto ho nie vždy odporúčame aj keď investície sú vyššie. 


Čo sa týka povolenia na prechodný pobyt na účel podnikania, tiež existuje niekoľko možností. 

Delenie prechodných pobytov na účel podnikania:

 • Samostatne zárobkovo činná osoba (živnostník)
 • Štatutárny orgán obchodnej spoločnosti
 • Štatutárny orgán družstva
 • Realizácia inovatívneho projektu


Vzhľadom na platnú legislatívu, predovšetkým na živnostenský zákon a obchodný zákonník sa pri cudzincoch s prechodným pobytom na území Slovenskej republiky nepoužíva názov samostatne zárobkovo činná osoba ani živnostník, ale vedúci podniku zahraničnej osoby alebo vedúci organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby. V obidvoch prípadoch postavenia vedúceho sa podobne ako pri SZČO jedná o podnikanie fyzickej osoby, existujú však určité rozdiely v porovnaní so živnostníkom. Napríklad podnik zahraničnej osoby sa zapisuje do obchodného registra Slovenskej republiky, čo má viaceré dôsledky. Napríklad takýto zahraničný živnostník musí povinne viesť podvojné účtovníctvo a nemôže si uplatniť paušálne výdavky. 

Pri obchodnej spoločnosti si cudzinci takmer vždy vyberajú klasickú spoločnosť s ručením obmedzením a prechodný pobyt môže získať konateľ, ale aj napríklad prokurista. 

Pri prechodnom pobyte na účel podnikania (a platí to vlastne pre každý prechodný pobyt na ľubovoľný účel) je potrebné si uvedomiť, že podnikanie je účelom, teda cieľom a prechodný pobyt je len prostriedkom. Preto sa podnikanie nezakladá kvôli tomu, aby cudzinec dostal pobyt, ale prechodný pobyt dostane na to, aby tu mohol podnikať. Cudzinec takisto musí vedieť, v čom plánuje po udelení pobytu na Slovensku pracovať a mal by mať aspoň aké-také znalosti danej oblasti podnikania na Slovensku. Naša agentúra SlovakiaInvest ochotne poskytne cudzincovi, záujemcovi o pobyt na Slovensku všetky informácie, ktoré potrebuje na začatie podnikania, vrátane osobitostí slovenského trhu v porovnaní so zahraničím a predovšetkým aké majú podnikatelia na Slovensku povinnosti pri podnikaní z hľadiska daní, či účtovníctva. 

Keď nám cudzinec povie, čím sa plánuje na Slovensku zaoberať, vieme mu poradiť, či je to vhodné podnikanie preňho, či o taký tovar alebo službu by bol záujem, na čo si musí dávať pozor a pod. Takisto mu vieme ponúknuť viaceré aktuálne hotové podnikateľské projekty, aby mohol začať s podnikaním hneď. 


Prechodný pobyt na Slovensku na účel zamestnania

Daný účel prechodného pobytu na Slovensku patrí k tým najkomplikovanejším, keďže existuje viacero spôsobov, ako sa sem cudzinec môže dostať a pracovať na Slovensku. Správny výber druhu prechodného pobytu na účel podnikania je preto základom úspechu. Podrobnejšie o prechodnom pobyte na území Slovenska na účel podnikania píšeme v sekcií o zamestnávaní cudzincov na Slovensku.


Keď pri povolení na prechodný pobyt na účel podnikania je potrebné vedieť, čím sa cudzinec plánuje na Slovensku zaoberať, pri zamestnaní je nevyhnutné nielen vedieť pracovnú pozíciu, ale aj presne u akého zamestnávateľa. Nie je možné dostať prechodný pobyt na účel zamestnania a až po jeho udelení si hľadať zamestnávateľa. Zamestnávateľ preto musí byť zazmluvnený už vopred. Pri podnikaní je možné meniť predmet podnikania, pri zamestnaní je to neželateľné a v mnohých prípadoch aj nemožné.  


Modrá karta EÚ

Modrá karta je osobitnou formou povolenia na prechodný pobyt vysokokvalifikovaných štátnych príslušníkov tretích krajín na výkon vysokokvalifikovaného zamestnania. Je to nábor spoločných pravidiel platných v celej Európskej únii a  modrá karta bola zavedená na základe smernice EÚ, v ktorej sa hovorí, že „je nevyhnutné uľahčiť prijímanie vysokokvalifikovaných pracovníkov a ich rodín vytvorením zrýchleného postupu prijímania a priznaním rovnakých sociálnych a hospodárskych práv, ako majú štátni príslušníci hostiteľského členského štátu“. 

Modrá karta má niekoľko osobitostí. Je to jediný druh prechodného pobytu na Slovensku, ktorý môže pokračovať v inom členskom štáte a ak ho mal cudzinec udelený v inom členskom štáte môže v tomto druhu prechodného pobytu pokračovať na Slovensku. Platnosť modrej karty v inom členskom štáte sa dokonca započítava do päťročnej lehote na udelenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky ak sa posledné dva roky zdržiava už na Slovensku. Držiteľ modrej karty, na rozdiel od klasického prechodného pobytu na účel zamestnania, môže byť dokonca tri mesiace nezamestnaný a jeho pobyt ostáva stále v platnosti. Lehota na rozhodnutie je len 30 dní, tri krát menej ako pri prechodnom pobyte na účel zamestnania. Modrá karta sa vydáva na 4 roky, na kratšie obdobie len vtedy, ak pracovný pomer trvá kratšie. Prechodný pobyt na účel zamestnania polícia udeľuje väčšinou na 2 roky. 

Hlavnou podmienkou modrej karty je vysokoškolské vzdelania a mzda vo výške najmenej 1,5-násobku priemernej mesačnej mzdy v príslušnom odvetví. Najčastejšie takýto pobyt získavajú učitelia, lekári, alebo IT špecialisti a vzhľadom na podmienku 1,5-násobku mzdy ich plat musí byť viac ako zhruba 1 300 EUR pri učiteľoch, 1 400 EUR pri lekároch a 2 700 EUR pri IT odborníkoch. Sú to mzdy pomerne vysoké, ale mnohí cudzinci ktorý mzdovú a aj vzdelanostnú podmienku spĺňajú nevedia o modrej karte a nevedia o výhodách, ktoré ponúka. 


Prechodný pobyt na Slovensku na účel štúdia a národné vízum na účel štúdia

Od roku 2017 sa na účel štúdia udeľuje prechodný pobyt ale aj národné vízum. Na prechodný pobyt existujú štyri možnosti a pre národné vízum jedna. 

Prechodný pobyt a národné vízum na účel štúdia:

 • žiak dennej formy štúdia strednej školy mladší ako 20 rokov
 • žiak nadstavbového štúdia, kvalifikačného štúdia, špecializačného štúdia alebo vyššieho odborného štúdia mladší ako 23 rokov
 • študent vysokej školy
 • študent, ktorý sa zúčastňuje jazykovej alebo odbornej prípravy k štúdiu na vysokej škole, ktorá je organizovaná vysokou školou v Slovenskej republike
 • Národné vízum: študent jazykovej školy starší ako 15 rokov s výučbou najmenej 25 vyučovacích hodín týždenne


Všetky školy musia byť zaregistrované a všetky formy štúdia sa musia vykonávať v súlade s platnou legislatívou, predovšetkým však podľa školského zákona. Môžu byť štátne, neštátne, súkromné, cirkevné, ale zaregistrované podľa zákona. 

Pri jazykových školách je potrebné zdôrazniť, že takmer všetky jazykové školy vykonávajú svoju činnosť podľa živnostenského zákona na základe viazanej živnosti a jazykových škôl, ktoré sú zaregistrované podľa školského zákona je minimum. Jednou z takých škôl je naša jazyková škola iCan. Na jazykovej škole sa možno hocijaký jazyk, nie nevyhnutne len slovenčinu. V našej jazykovej škole iCan majú národné vízum aj cudzinci, ktorí prišli na Slovensko učiť sa angličtinu. Pri jazykovej škole je obmedzenie minimálneho veku a pri ostatných školách sa obmedzuje maximálny vek, čo sa zaviedlo v roku 2017.   

Prechodný pobyt na účel štúdia môže polícia udeliť až na šesť rokov, väčšinou sa udeľuje na dĺžku štúdia, napr. v prípade vysokej školy na 5 rokov. Polícia má však právo udeliť pobyt napríklad len na prvý rok a cudzinec má potom povinnosť pred koncom prvého roku pobytu žiadať o obnovenie pobytu. 


Prechodný pobyt na Slovensku na účel zlúčenia rodiny

Prechodný pobyt na území Slovenskej republiky na účel zlúčenia rodiny patrí k najčastejším druhom prechodného pobytu a to z toho dôvodu, že pobyt na iný účel získa väčšinou jeden člen rodiny a ostatní idú k nemu na zlúčenie. Ten hlavný člen rodiny, s ktorým sa ostatní zlučujú sa volá „garant“.  

Zoznam cudzincov, ktorí môžu žiadať o prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny je pomerne široký, väčšinou sa však jedná o manžela/manželku a deti iného cudzinca. V prípade detí takýto pobyt môžu získať len deti do 18 rokov aj napriek tomu ak chodia do školy alebo sú nezaopatrené. Staršie dieťa môže takýto pobyt získať len z dôvodu zdravotného stavu. 

Tu vzniká aj rozdiel medzi postavením rodinných príslušníkov. Manžel/manželka a deti občana Slovenska s trvalým pobytom v SR môžu dostať trvalý pobyt na 5 rokov a neskôr trvalý pobyt na neobmedzený čas, manžel/manželka a deti občana iného členského štátu s pobytom v SR dostávajú osobitnú formu trvalého pobytu – právo na pobyt rodinného príslušníka občana únie a manžel/manželka a deti iného cudzinca môžu dostať prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny pričom nie je dôležité, či ich garant má prechodný alebo trvalý pobyt v SR.

Zákon to konkretizuje nasledovne: 

Prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny môže získať cudzinec, ktorý je: 

 • rodinným príslušníkom štátneho príslušníka tretej krajiny s prechodným pobytom alebo s trvalým pobytom,
 • príbuzným v priamom vzostupnom rade azylanta mladšieho ako 18 rokov, alebo
 • závislou osobou podľa medzinárodnej zmluvy.

Za rodinného príslušníka štátneho príslušníka tretej krajiny sa považuje

 • manžel, ak manželia majú najmenej 18 rokov,
 • slobodné dieťa mladšie ako 18 rokov štátneho príslušníka tretej krajiny a jeho manžela,
 • jeho slobodné dieťa mladšie ako 18 rokov,
 • slobodné dieťa jeho manžela mladšie ako 18 rokov,
 • jeho nezaopatrené slobodné dieťa staršie ako 18 rokov alebo nezaopatrené slobodné dieťa staršie ako 18 rokov jeho manžela, ktoré sa o seba nedokáže postarať z dôvodu dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu,
 • jeho rodič alebo rodič jeho manžela, ktorý je odkázaný na jeho starostlivosť, a v krajine, odkiaľ prichádza, nepožíva náležitú rodinnú podporu.
 

Pozitívnou správou je, že žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny môže rodina podávať spolu s garantom v ten istý deň alebo aj hociktorý deň po podaní žiadosti samotným garantom a ešte predtým ako bude garantovi prechodný pobyt udelený. Ak udelenie prechodného pobytu garantovi trvá dlhšie, konania o udelení pobytu členom rodiny polícia preruší do udelenia pobytu garantovi. Keď garant dostane pobyt prax je taká, že rodina dostane pobyt zhruba do dvoch týždňov. Všetci členovia rodiny podávajú svoju žiadosť samostatne a osobne, výnimka je len jedna – ak to neumožňuje zdravotný stav. Aj najmenšie deti sa musia dostaviť na políciu a to z toho dôvodu, že je potrebné ich odfotiť, 

Povolenie na prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny sa udeľuje vždy do konca pobytu garanta, maximálne však na 5 rokov.


Čo ďalej?

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom prechodného pobytu cudzincov, alebo by ste radi využili naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

 Kategórie
Hlavná stránka
O nás
Princíp ochrany osobných údajov
Kontakty
Naše služby
Investments
Immigration
Real Estate
Založenie spoločnosti
Education in Slovakia
Studying in Slovakia
Other services
Cenník
Kontakty
Kontakty: Lazaretska 8, 81101, Bratislava, Slovakia
E-mail: slovakiainvest@slovakiainvest.sk
Bratislava: +421 2 321 44 901
Москва: +7-499-504-4421
Київ: +38-044-361-07-72
Fax: +421 2 5292 1319
Sociálne siete
Člen skupiny
© 2008-2019. SlovakiaInvest.ru s.r.o.
All Rights Reserved.
Website development - SVS PRO S.R.O.
 • Imigrácia
  Povolenie na prechodný pobyt, trvalý pobyt, občianstvo - užitočné informácie, detaily, kde začať.
 • Investície
  Rôzne zaujímavé investičné projekty pre Vás. Hotové podnikanie alebo hotové podnikateľské nápady!
 • Obchodná spoločnosť na Slovensku
  Začnite podnikať na Slovensku! Registrácia, povolenia, účtovníctvo a podpora. Vy podnikáte a my Vás podporujeme.
 • Nehnuteľnosti
  Prenájom, kúpa, znalecký posudok, všetko pre Vašu domácnosť na Slovensku. Nehnuteľnosti - prenájom, kúpa, znalecký posudok za účelom ubytovania alebo ako investícia. Všetko pre Vašu domácnosť na Slovensku
 • Štúdium
  Pozývame Vás na štúdium na slovenskej škole alebo univerzite, na kurzy slovenčiny, individuálne lekcie alebo ponúkame výučbu slovenčiny cez Skype
Tento web využíva cookies. Jeho používaním s tým vyjadrujete súhlas. Rozumiem
Kontakty::     Skype: slovakiainvest.ru,    Москва: +7-499-504-4421,    Київ: +38-044-361-07-72,    Bratislava: +421-2-321-44-901    E-mail: slovakiainvest@slovakiainvest.sk