Русский Українські English Slovenski
Naši partneri
Яндекс.Погода

Trvalý pobyt na Slovensku: podmienky, druhy a možnosti udelenia

Trvalým pobytom na Slovensku sa cudzinci už viac menej môžu cítiť rezidentmi Slovenska, takmer Slovákmi. Nemusia sa strachovať pri obnovovaní prechodného pobytu, majú menej byrokracie s cudzineckou políciu, stačí tam chodiť raz za x rokov. V pracovnoprávnej oblasti sa na nich prihliada ako na občanov Slovenska, môžu dokonca hlasovať na miestnych voľbách ale aj vo voľbách do Európskeho parlamentu. A aj byť zvolený v týchto voľbách. Majú nárok na sociálne výhody, na ktoré s prechodným pobytom nemali právo. Takisto sa môžu zaoberať rôznorodou činnosťou naraz, napríklad súčasne podnikať a byť zamestnaným, čo pri prechodnom pobyte nie je možné.   


Existujú nasledujúce druhy trvalého pobytu na Slovensku


Všetky uvedené štyri druhy trvalého pobytu sa týkajú občanov tretích štátov, pre občanov EÚ existujú iné oveľa jednoduchšie možnosti. Najčastejšie cudzinci dostávajú na Slovensku dlhodobý pobyt – po piatich rokoch prechodného pobytu na Slovensku alebo trvalý pobyt na päť rokov ako manžel/manželka Slováka a po štyroch rokoch takéhoto pobytu môžu požiadať o trvalý pobyt na neobmedzenú dobu. Zákon to pojíma pomerne široko a dáva nasledujúce možnosti cudzincov získať trvalý pobyt na Slovensku:  


Trvalý pobyt na päť rokov

Je zaujímavé, že aj keď sa jedná o trvalý pobyt, toto povolenie na pobyt sa udeľuje len na päť rokov a nemôže sa predĺžiť. Pred koncom daného pobytu ak cudzinec plánuje ostať na Slovensku musí požiadať o iný druh pobytu. 

Trvalý pobyt na päť rokov môžu dostať nasledujúce cudzinci:

 • manžel/manželka štátneho občana Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo závislým príbuzným v priamom rade štátneho občana Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,
 • slobodné dieťaťa mladšie ako 18 rokov zverené do osobnej starostlivosti štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je manželom štátneho občana Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,
 • slobodné dieťaťa mladšie ako 18 rokov štátneho príslušníka tretej krajiny s trvalým pobytom na päť rokov alebo dieťaťa mladšie ako 18 rokov zverené do osobnej starostlivosti štátneho príslušníka tretej krajiny s trvalým pobytom na päť rokov,
 • nezaopatrené dieťaťa staršie ako 18 rokov, ktoré sa o seba nedokáže postarať z dôvodu dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu, štátneho príslušníka tretej krajiny s trvalým pobytom, alebo
 • ak je to v záujme Slovenskej republiky.


Táto forma trvalého pobytu sa týka rodinných príslušníkov (manžela/manželky a detí) občana Slovenskej republiky, jeho manžela/manželky alebo iného cudzinca, ktorý získal takýto pobyt z dôvodu, že to je v záujme SR. Manžel/manželka a deti akéhokoľvek iného cudzinca môžu dostať „lenprechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny a nie trvalý pobyt pričom nie je dôležité, či ich garant má prechodný alebo trvalý pobyt z iného dôvodu ako záujem SR. Manžel/manželka a deti občana iného členského štátu s pobytom v SR dostávajú vyššie uvedenú osobitnú formu trvalého pobytu – právo na pobyt rodinného príslušníka občana únie. 

Trvalý pobyt na Slovensku na päť rokov udeľovaný ak je to v záujme Slovenskej republiky sa preukazuje potvrdením vydaným ústredným orgánom štátnej správy. Takýmito orgánmi sú všetky ministerstvá, úrad vlády a nasledujúce orgány:

 • Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
 • Štatistický úrad Slovenskej republiky
 • Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
 • Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
 • Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
 • Úrad pre verejné obstarávanie
 • Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
 • Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
 • Národný bezpečnostný úrad
 • Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu


V praxi sa trvalý pobyt na päť rokov v záujme Slovenskej republiky udeľuje významným športovcom, vedcom, investorom, podnikateľom a pod. Ak takýto cudzinec je ešte významnejší, môže získať dokonca občianstvo Slovenskej republiky.


Trvalý pobyt na neobmedzený čas

Trvalý pobyt na neobmedzený čas najčastejšie získavajú tí cudzinci, ktorý už majú trvalý pobyt na päť rokov. Zákon dáva dve možnosti, kedy je polícia povinná udeliť takýto druh trvalého pobytu a päť možností, kedy ministerstvo vnútra môže udeliť trvalý pobyt. Pri povinnosti udeliť pobyt vzniká cudzincovi na takýto pobyt právny nárok a pri splnení podmienok ho polícia musí udeliť. Pri možnosti udeliť pobyt právny nárok neexistuje a aj keď cudzinec spĺňa podmienky, pobyt sa mu nemusí udeliť.

Trvalý pobyt na neobmedzený čas polícia udelí štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý

 • má najmenej štyri roky udelený trvalý pobyt na päť rokov,
 • je dieťaťom mladším ako 18 rokov štátneho príslušníka tretej krajiny s trvalým pobytom na neobmedzený čas alebo dieťaťom mladším ako 18 rokov zvereným do osobnej starostlivosti štátneho príslušníka tretej krajiny s trvalým pobytom na neobmedzený čas.

Ministerstvo vnútra môže udeliť trvalý pobyt na neobmedzený čas:

 • ak je to potrebné na poskytovanie ochrany a pomoci svedkovi podľa osobitného predpisu
 • osobe bez štátnej príslušnosti,
 • z dôvodov hodných osobitného zreteľa,
 • na návrh Slovenskej informačnej služby alebo Vojenského spravodajstva z dôvodu bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky, alebo
 • plnoletej osobe, ktorá má udelený tolerovaný pobyt alebo poskytnutú doplnkovú ochranu ako maloletý bez sprievodu najmenej tri roky, počas ktorých študovala na škole na území Slovenskej republiky.


Dlhodobý pobyt

Dlhodobý pobyt je druh trvalého pobytu, ktorý sa udeľuje na neobmedzený čas podobne ako trvalý pobyt na neobmedzený čas. Sám doklad o pobyte, analóg občianskeho preukazu pre cudzincov, sa vydáva maximálne na 10 rokov. Potom sa však už nejedná o predĺženie trvalého pobytu ale len sa podá žiadosť o vydanie nového preukazu, podobne ako pre Slovákov. Najčastejšou skupinou cudzincov, ktorým takýto pobyt môže byť udelený sú občania tretích štátov, ktorý majú päť rokov povolenie na prechodný pobyt

Polícia udelí dlhodobý pobyt štátnemu príslušníkovi tretej krajiny:

 • ktorý sa na území Slovenskej republiky zdržiava oprávnene a nepretržite po dobu piatich rokov bezprostredne pred podaním žiadosti,
 • ktorému zanikol dlhodobý pobyt na Slovensku z dôvodu udelenia dlhodobého pobytu v inom členskom štáte alebo bol zrušený z dôvodu, že sa zdržiaval mimo územia Slovenskej republiky viac ako je povolené (12 mesiacov – 6 rokov podľa druhu pobytu),
 • ktorý má päť rokov oprávnený, nepretržitý pobyt na území členských štátov ako držiteľ modrej karty a zdržiava sa na území Slovenskej republiky ako držiteľ modrej karty najmenej dva roky bezprostredne pred podaním žiadosti.


Možnosť podať žiadosť o dlhodobý pobyt nemá napríklad cudzinec, ktorý v čase podania žiadosti má udelený prechodný pobyt na účel sezónneho zamestnania, prechodný pobyt na účel štúdia alebo je žiadateľom o udelenie azylu. Študentov sa týka aj ďalšie obmedzenie: do doby päť rokov ako podmienky na požiadanie o udelenie dlhodobého pobytu sa započítava prechodný pobyt na účel štúdia len v polovičnej dĺžke. Ak napríklad cudzinec študoval na Slovensku na vysokej škole a mal udelený 5 rokov prechodný pobyt na účel štúdia, započíta sa mu len polovica, teda 2,5 roka. Ak by sa učil 5 rokov na strednej škole a mal prechodný pobyt na účel štúdia, takisto sa mu to započíta v polovičnej dĺžke. Ak by však takýto cudzinec študoval na Slovensku na strednej škole ale mal prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny so svojimi rodičmi, započítalo by sa mu celých 5 rokov.


Pobyt rodinného príslušníka občana Únie

Pobyt na území Slovenskej republiky rodinného príslušníka občana Európskej únie patrí medzi základné práva obsiahnuté v európskych právnych normách. Dané právo na pobyt na Slovensku má nielen samotný občan iného členského štátu, ale aj jeho rodinní príslušníci a to aj keď nie sú občanmi EÚ. 

Hlavný rozdiel oproti všetkým ostatným druhom prechodného alebo trvalého pobytu je v tom, že pobyt nevzniká kladným rozhodnutím polície o podanej žiadosti a udelením pobytu, keďže slovenská polícia nerozhoduje o pobyte. Inými slovami polícia nemá rozhodovaciu právomoc. Pri klasickom prechodnom alebo trvalom pobyte zákon používa pojem „povolenie na pobyt“ a to z toho dôvodu, že pobyt na Slovensku sa začína až jeho povolením, ktoré udeľuje polícia na základe rozhodnutia. Pri pobyte rodinného príslušníka EÚ, ale aj samotného občana iného členského štátu sa používa pojem „právo na pobyt“, keďže ide o právo ukotvené v právnych predpisoch EÚ a je na samotnom cudzincovi, či si dané právo začne uplatňovať. 

Podľa zákona je rodinný príslušník občana Únie, ktorý je držiteľom platného cestovného dokladu, oprávnený zdržiavať sa na území Slovenskej republiky tri mesiace odo dňa vstupu na územie Slovenskej republiky, ak občana Únie, ktorého je rodinným príslušníkom, sprevádza alebo sa k nemu pripája, jeho povinnosťou je „len“ oznámiť začiatok pobytu. Pobyt nevzniká rozhodnutím štátnej inštancie ale faktickým príchodom na Slovensko. 

Rozdiel je viditeľný pri nasledovnom príklade:

Ak občianka Ruskej federácie je manželkou Slováka, podáva žiadosť o udelenie trvalého pobytu na 5 rokov. Musí mimo iného preukázať finančné zabezpečenie zostatkom na účte a takisto musí preukázať svoju bezúhonnosť. Polícia má lehotu 90 dní na rozhodnutie, počas ktorej preveruje napríklad pravosť manželstva alebo jeho fiktívnosť. Takáto cudzinka je oprávnená zdržiavať sa na území Slovenskej republiky len 90 dní počas pol roka a ak jej polícia neudelí pobyt počas tejto lehoty, je povinná opustiť územie Slovenskej republiky.

Ak občianka Ruskej federácie je manželkou napríklad Čecha, ktorý býva na Slovensku, žiadosť o udelenie pobytu nepodáva, ale len žiadosť na vydanie dokladu o pobyte – občianskeho preukazu. Finančné zabezpečenie jej postačuje preukázať hotovosťou, pričom zákon neurčuje minimálnu výšku, stačí napr. aj jedno euro a už vôbec nemusí preukázať svoju bezúhonnosť. Polícia o žiadosti nerozhoduje a takáto cudzinka sa tu môže zdržovať aj naďalej a je jedno či a kedy jej polícia vydá doklad o pobyte. 


Rodinný príslušník občana Únie teda nepodáva žiadosť o udelenie pobytu, ale o vydanie dokladu o pobyte, takúto povinnosť má do 30 dní od uplynutia troch mesiacov odo dňa vstupu na územie Slovenskej republiky. Polícia vydá doklad o pobyte do 30 dní od požiadania (kolok 4,50 EUR) alebo do troch pracovných dní, ak cudzinec zaplatí kolok 24,50 EUR.  


Rodinným príslušníkom občana Únie je štátny príslušník tretej krajiny, ktorý je: 

 • jeho manžel,
 • jeho dieťa mladšie ako 21 rokov, jeho nezaopatrené dieťa a takéto deti jeho manžela,
 • jeho závislý priamy príbuzný v zostupnej alebo vzostupnej línii a takáto osoba jeho manžela,
 • akýkoľvek iný rodinný príslušník, ktorý je nezaopatrenou osobou v krajine, z ktorej prichádza,
 • akýkoľvek iný rodinný príslušník, ktorý je členom jeho domácnosti,
 • akýkoľvek iný rodinný príslušník, ktorý je z vážnych zdravotných dôvodov odkázaný na jeho starostlivosť,
 • jeho partner, s ktorým má občan Únie trvalý, riadne osvedčený vzťah,
 • štátny príslušník tretej krajiny s právom pobytu v rovnakom členskom štáte, v ktorom má občan Únie právo pobytu a občanom Únie je štátny občan Slovenskej republiky, s ktorým sa štátny príslušník tretej krajiny navráti na pobyt alebo sa k nemu pripája na pobyt späť na územie Slovenskej republiky a spĺňa niektorú z vyššieuvedených podmienok vo vzťahu k štátnemu občanovi Slovenskej republiky.


Čo ďalej?

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom trvalého pobytu cudzincov, alebo by ste radi využili naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

 Kategórie
Hlavná stránka
O nás
Princíp ochrany osobných údajov
Kontakty
Naše služby
Investments
Immigration
Real Estate
Založenie spoločnosti
Education in Slovakia
Studying in Slovakia
Other services
Cenník
Kontakty
Kontakty: Lazaretska 8, 81101, Bratislava, Slovakia
E-mail: slovakiainvest@slovakiainvest.sk
Bratislava: +421 2 321 44 901
Москва: +7-499-504-4421
Київ: +38-044-361-07-72
Fax: +421 2 5292 1319
Sociálne siete
Člen skupiny
© 2008-2019. SlovakiaInvest.ru s.r.o.
All Rights Reserved.
Website development - SVS PRO S.R.O.
 • Imigrácia
  Povolenie na prechodný pobyt, trvalý pobyt, občianstvo - užitočné informácie, detaily, kde začať.
 • Investície
  Rôzne zaujímavé investičné projekty pre Vás. Hotové podnikanie alebo hotové podnikateľské nápady!
 • Obchodná spoločnosť na Slovensku
  Začnite podnikať na Slovensku! Registrácia, povolenia, účtovníctvo a podpora. Vy podnikáte a my Vás podporujeme.
 • Nehnuteľnosti
  Prenájom, kúpa, znalecký posudok, všetko pre Vašu domácnosť na Slovensku. Nehnuteľnosti - prenájom, kúpa, znalecký posudok za účelom ubytovania alebo ako investícia. Všetko pre Vašu domácnosť na Slovensku
 • Štúdium
  Pozývame Vás na štúdium na slovenskej škole alebo univerzite, na kurzy slovenčiny, individuálne lekcie alebo ponúkame výučbu slovenčiny cez Skype
Tento web využíva cookies. Jeho používaním s tým vyjadrujete súhlas. Rozumiem
Kontakty::     Skype: slovakiainvest.ru,    Москва: +7-499-504-4421,    Київ: +38-044-361-07-72,    Bratislava: +421-2-321-44-901    E-mail: slovakiainvest@slovakiainvest.sk